Znalostní portál Chemsat

Přeprava

Přeprava nebezpečných věcí

Podmínky pro přepravu nebezpečných věcí na území České republiky upravují příslušné předpisy Dohod ADR (silniční přeprava), RID (železniční přeprava) a ADN (přeprava po vnitrozemských vodních cestách). IS Chemsat obsahuje plné aktuální znění těchto předpisů v uživatelsky přívětivém formátu HTML s aktivním obsahem a aktivními odkazy v textu.

Přehled zpracovaných předpisů

ADR 2015 2013 2011 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
RID 2015 2013 Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
ADN 2011 Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách

Kromě aktuálního znění těchto předpisů jsou ve vztahu k přepravě nebezpečných věcí v IS obsaženy následující informace:

  • úplná klasifikace dle ADR, RID, ADN
  • přiřazení bezpečnostních značek dle ADR, RID, ADN
  • použití oranžových tabule dle ADR, RID
  • informace pro balení (pokyny pro balení) dle ADR, RID, ADN
  • povolené formy přepravy ADR, RID

IS Chemsat umožňuje snadno stanovit klasifikaci ADR nebezpečné látky či směsi dle známé klasifikace CLP.