Znalostní portál Chemsat

Nebezpečnost pro zdraví

Třídy nebezpečnosti pro zdraví:

  • 1. Akutní toxicita
  • 2. Žíravost,dráždivost pro kůži
  • 3. Vážné poškození očí, podráždění očí
  • 4. Senzibilizace dýchacích cest, kůže
  • 5. Mutagenita v zárodečných buňkách
  • 6. Karcinogenita
  • 7. Toxicita pro reprodukci
  • 8. Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
  • 9. Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
  • 10. Nebezpečný při vdechnutí