Znalostní portál Chemsat

Fyzikální nebezpečnost

Třídy fyzikální nebezpečnosti:

 • Výbušniny
 • Hořlavé plyny
 • Aerosoly
 • Oxidující plyny
 • Plyny pod tlakem
 • Hořlavé kapaliny
 • Hořlavé tuhé látky
 • Samovolně reagující látky a směsi
 • Samozápalné  kapaliny
 • Samozápalné tuhé látky
 • Samozahřívající se látky a směsi
 • Látky a směsi, které při styku s vodou  uvolňují hořlavé plyny
 • Oxidující kapaliny
 • Oxidující tuhé látky
 • Organické peroxidy
 • Látky a směsi korozivní pro kovy