Znalostní portál Chemsat

Klasifikace látek

IS Chemsat umožňuje:

 • Tvorba a zpravování databáze vlastních produktů
 • Snadný převod klasifikace DSD na CLP pro látky a směsi pro všechny třídy nebezpečnosti
 • Stanovení klasifikace ADR nebezpečné látky/směsi dle známé klasifikace CLP
 • Tvorba štítků včetně dodržených rozměrů
 • Okamžitá možnost importu dat pro:
  • Klasifikace celkové látky/směsi – oddíl 2 bezpečnostního listu
  • složení směsi  včetně identifikace a klasifikace – oddíl 3 bezpečnostního listu
  • klasifikace ADR – oddíl 14 bezpečnostního listu
 • Průvodce českou a evropskou legislativou NCHL dle postavení v distribučním řetězci

Zapracovaná legislativa:

 • Nařízení REACH 1907/2006/ES
 • NařízeníCLP 1272/2008/ES
 • Chemický zákon 350/2011 Sb.
 • Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky (připraveno na SEVESO III)
 • ADR – mezinárodní dohoda o silniční přepravě
 • RID – mezinárodní dohoda o železniční přepravě
 • ADN – mezinárodní dohoda o říční přepravě

 

Orientační schémata klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí

clp-prehled-01

clp-prehled-02

clp-prehled-03

clp-prehled-04

clp-prehled-05