Znalostní portál Chemsat
 • Klasifikace nebezpečných látek

  Klasifikace nebezpečných látek a směsí vychází z SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU.

  Nařízení harmonizuje postupy klasifikace, označování a balení nebezpečných látek a směsí a reflektuje systém GHS.

  Číst více...
 • Přeprava nebezpečných věcí

  Podmínky pro přepravu nebezpečných věcí na území České republiky upravují příslušné předpisy Dohod ADR (silniční přeprava), RID (železniční přeprava) a ADN (přeprava po vnitrozemských vodních cestách).

  Číst více...
 • Prevence závažných havárií

  Prevence závažných havárií je řešena zákonem 59/2006 Sb., který je přímou implmentací SMĚRNICE RADY 96/82/ES (SEVESO II).

  Aktuální výzvou pro českou legislativu a podniky nakládající s nebezpečnými chemickými látkami je implmentace SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU (SEVESO III), která bude provedena nejpozději v červnu 2015.

  Číst více...

Znalostní portál Chemsat

Chemsat je ucelený znalostní systém nebezepečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP v podnicích s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky systému prevence závažných havárií.

Znalostní systém Chemsat uživatelům poskytuje informace a znalosti a umožňuje navigaci v oblasti legislativy týkající se nebezpečných chemických látek z hlediska jejich klasifikace, označování, balení a požadavků pro potřeby prevence závažných havárií.

Vstup do neveřejné části systému Chemsat

 • Legislativa chemických látek
 • Klasifikace, balení a označování látek a směsí dle CLP, DSD (DPD)
 • Přeprava nebezpečných látek dle ADR a RID
 • Systém prevence závažných havárií